Задължения за издръжка

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, който е компетентен да разглежда молбите за декларации за изпълняемост на решения, е семейният съд.

Съдилищата, пред които може да се обжалва, са семейният съд, ако жалбата се подава от ответника, и апелативният съд, ако жалбата се подава от ищеца.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Срещу решението, постановено по жалбата, може да се подаде касационна жалба.

Адрес на Касационния съд: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Според конкретните обстоятелства на делото по белгийското право има различни начини за обжалване, чрез които би могло да се постигне преразглеждане на дадено решение:

- Първо, в член 1051 от Съдебния кодекс е предвидено, че дадено решение може да се обжалва на въззивна инстанция в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс. Това важи както за решенията, постановени в състезателно производство, така и за решенията, постановени в отсъствието на една от страните.

- Второ, в член 1048 от Съдебния кодекс е предвидено, че когато е постановено решение в отсъствието на една от страните, може да бъде подадено възражение в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс.

- Що се отнася до влезлите в сила решения, произнесени от гражданските съдилища и от наказателните съдилища по гражданските аспекти на разглеждани от тях наказателни дела, при определени обстоятелства, предвидени в член 1133 от Съдебния кодекс, може да се подаде молба за извънредно преразглеждане в срок от 6 месеца от узнаването на обстоятелството, на което се основава молбата, с цел отмяната на тези решения.

Горепосочените срокове за въззивно обжалване, възражение и подаване на молба за извънредно преразглеждане се прилагат:

- без да се засягат сроковете, предвидени в императивни наднационални и международни разпоредби;

- без да се засяга разпоредбата на член 50 от Съдебния кодекс, съгласно която при определени условия, предвидени в закона, се допуска удължаване на сроковете, с чието изтичане дадено право се прекратява;

- без да се засяга възможността за прилагането на общия правен принцип, многократно потвърждаван от Касационния съд на Белгия, според който срокът, който е предвиден за изпълнението на дадено действие, се удължава в полза на страната, която е била възпрепятствана от непреодолима сила да изпълни действието преди изтичането на срока.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgique

Ел. поща:

aliments@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)

alimentatie@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)

Телефон:

+32(0)2 542 67 85 (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)

+32(0)2 542 67 62 (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)

Факс: +32(0)2 542 70 06

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган за целите на прилагането на член 21 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е съдия-изпълнителят по мястото на изпълнението. Съгласно член 1395 от белгийския Съдебен кодекс съдия-изпълнителят е компетентен по всички искания за налагане на обезпечителен запор и за принудително изпълнение. Териториалната компетентност е определена в член 633 на белгийския Съдебен кодекс.

Освен това, съгласно белгийския Съдебен кодекс обща компетентност има първоинстанционният съд, който е териториално компетентен. В член 569, точка 5 от белгийския Съдебен кодекс се предвижда, че първоинстанционният съд е компетентен да разглежда всички оспорвания на изпълнението на решения на различните съдебни инстанции. Освен това, съгласно член 566 от белгийския Съдебен кодекс този съд разполагала с всички правомощия.

Накрая, по силата на член 509 и следващите от белгийския Съдебен кодекс органите, които са компетентните за изпълнението на решение, постановено от съд в рамките на посочения по-горе регламент, са съдебните изпълнители.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

В Белгия не се приемат други езици освен официалният език или единият от официалните езици на мястото на изпълнение, както е предвидено в белгийското национално законодателство.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен националните езици, а именно нидерландски, френски и немски език, белгийският централен орган приема и английски като език за размяна на съобщения.

Последна актуализация: 03/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.