Задължения за издръжка

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, който е компетентен да разглежда молбите за декларации за изпълняемост на решения, е семейният съд.

Съдилищата, пред които може да се обжалва, са семейният съд, ако жалбата се подава от ответника, и апелативният съд, ако жалбата се подава от ищеца.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Срещу решението, постановено по жалбата, може да се подаде касационна жалба.

Адрес на Касационния съд: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Според конкретните обстоятелства на делото по белгийското право има различни начини за обжалване, чрез които би могло да се постигне преразглеждане на дадено решение:

- Първо, в член 1051 от Съдебния кодекс е предвидено, че дадено решение може да се обжалва на въззивна инстанция в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс. Това важи както за решенията, постановени в състезателно производство, така и за решенията, постановени в отсъствието на една от страните.

- Второ, в член 1048 от Съдебния кодекс е предвидено, че когато е постановено решение в отсъствието на една от страните, може да бъде подадено възражение в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс.

- Що се отнася до влезлите в сила решения, произнесени от гражданските съдилища и от наказателните съдилища по гражданските аспекти на разглеждани от тях наказателни дела, при определени обстоятелства, предвидени в член 1133 от Съдебния кодекс, може да се подаде молба за извънредно преразглеждане в срок от 6 месеца от узнаването на обстоятелството, на което се основава молбата, с цел отмяната на тези решения.

Горепосочените срокове за въззивно обжалване, възражение и подаване на молба за извънредно преразглеждане се прилагат:

- без да се засягат сроковете, предвидени в императивни наднационални и международни разпоредби;

- без да се засяга разпоредбата на член 50 от Съдебния кодекс, съгласно която при определени условия, предвидени в закона, се допуска удължаване на сроковете, с чието изтичане дадено право се прекратява;

- без да се засяга възможността за прилагането на общия правен принцип, многократно потвърждаван от Касационния съд на Белгия, според който срокът, който е предвиден за изпълнението на дадено действие, се удължава в полза на страната, която е била възпрепятствана от непреодолима сила да изпълни действието преди изтичането на срока.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)
Service de coopération internationale civile (Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
Ел. поща:
aliments@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)
alimentatie@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)
Телефон:
+32(0)2 542 67 85 (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)
+32(0)2 542 67 62 (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган за целите на прилагането на член 21 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е съдия-изпълнителят по мястото на изпълнението. Съгласно член 1395 от белгийския Съдебен кодекс съдия-изпълнителят е компетентен по всички искания за налагане на обезпечителен запор и за принудително изпълнение. Териториалната компетентност е определена в член 633 на белгийския Съдебен кодекс.

Освен това, съгласно белгийския Съдебен кодекс обща компетентност има първоинстанционният съд, който е териториално компетентен. В член 569, точка 5 от белгийския Съдебен кодекс се предвижда, че първоинстанционният съд е компетентен да разглежда всички оспорвания на изпълнението на решения на различните съдебни инстанции. Освен това, съгласно член 566 от белгийския Съдебен кодекс този съд разполагала с всички правомощия.

Накрая, по силата на член 509 и следващите от белгийския Съдебен кодекс органите, които са компетентните за изпълнението на решение, постановено от съд в рамките на посочения по-горе регламент, са съдебните изпълнители.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

В Белгия не се приемат други езици освен официалният език или единият от официалните езици на мястото на изпълнение, както е предвидено в белгийското национално законодателство.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен националните езици, а именно нидерландски, френски и немски език, белгийският централен орган приема и английски като език за размяна на съобщения.

Последна актуализация: 17/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.