Задължения за издръжка

България

Съдържание, предоставено от
България

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в държава - членка на Европейския съюз, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението. (чл. 627в, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс).

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд при условията и по реда на чл. 32 от Регламента. (чл. 627в, ал. 6, изр. 1 от ГПК).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627в, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Заинтересованата страна може да подаде до Върховния касационен съд молба за отмяна на решението въз основа на чл. 19, пар. 1 от Регламента. (член 627а от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“

адрес: ул. „Славянска“ № 1

1040 София

България

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламента се постановява от окръжния съд. (чл. 627б, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За целите на членове 20, 28 и 40 от Регламента приетият език е български.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в чл. 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи е българския.


Последна актуализация: 29/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.