Задължения за издръжка

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбите за декларации за изпълняемост и правните средства за обжалване на решенията на първоинстанционните съдилища във връзка с такива молби трябва да се подават до общинския съд.

Жалбите срещу декларации за изпълняемост трябва да се подават до окръжния съд (второинстанционен съд) чрез общинския съд, т.е. чрез първоинстанционния съд, който е издал декларацията.

След като производството по молбата за декларация за изпълняемост приключи с окончателно решение, общинският съд (първоинстанционен съд) потвърждава, че декларацията за изпълняемост подлежи на изпълнение.

Компетентните съдилища са:

а) общинските съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) съгласно Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и в съответствие със Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN бр. 67/18);

б) окръжните съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) съгласно Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (NN бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и в съответствие със Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN бр. 67/18).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Както е посочено в член 33 от Регламента, решението, постановено по жалба, може да бъде оспорено само с молба за преразглеждане от страната (в съответствие с членове 421—428 от Гражданския процесуален закон).

Молбата за преразглеждане винаги трябва да се подава до съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Според Гражданския процесуален закон процедурата по преразглеждане за целите на член 19 от Регламента трябва да се образува с молба за преразглеждане от страната (в съответствие с разпоредбите на членове 421—428 от Гражданския процесуален закон). Молбата за преразглеждане винаги трябва да се подава до съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Според член 117 от Гражданския процесуален закон страната може да подаде молба за възстановяване на предишното състояние, която трябва да се подаде до съда, който е трябвало да извърши пропуснатото действие.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В съответствие с Регламент (ЕО) № 4/2009 централен орган на Република Хърватия във връзка със задълженията за издръжка е:

Министерство на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: https://mrosp.gov.hr/

Тел.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Факс: +385 1 6106 171

Ел. поща: eu-poslovi@mrosp.hr

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За изпълнението по смисъла на член 21 от Регламента в Хърватия са компетентни общинските съдилища, въз основа на Гражданския процесуален закон (NN бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и на Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN бр. 67/18).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Що се отнася до документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от Регламента, в Република Хърватия се приемат техни преводи на хърватски език на латиница в съответствие с член 6 от Гражданския процесуален закон.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, които се приемат от централните органи за комуникация с други централни органи, както е посочено в член 59 от Регламента, са следните:

а) за образци на молби и на искания — хърватски език;

б) за други видове комуникация при поискване централният орган приема хърватски или английски език.

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.