Задължения за издръжка

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1, са съдилища по семейно право в Никозия, Лимасол, Ларнака/Фамагуста и Пафос.

 • Семеен съд (Oikogeneiakó Dikastírio) на Никозия

Телефон: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Телефон: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Телефон: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Телефон: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.iudicial.gov.cy

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по подобни молби в съответствие с член 32, параграф 2, е Семейният апелативен съд (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Неговото седалище е във Върховния съд и можете да се свържете с него на следния адрес:

•     Supreme Court of Cyprus
Charalambos Mouskos Str. 1404
Nicósia
Cyprus
Телефон: (+357) 22865741
Факс: (+357) 22304500
Електронна поща: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В кипърската съдебна система не съществува трета съдебна инстанция, тоест няма възможност да се обжалва решение, постановено по жалба.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Съдебен контрол от вида, предвиден в този член, може да се потърси като се подаде жалба за отмяна на решението (aítisi paramerismoú tis apófasis) в съответствие с член 48, правило 9, букви h) и n) от Правилата за гражданския процес (Thesmoí Politikís Dikonomías). Жалбата се подава пред съда по семейно-правни въпроси, който е постановил решението, което трябва да се отмени.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

125 Athalassas Avenue

1461 Nicosia

Cyprus

Информация за връзка:

 • Г-жа Konstantina Sophocleous

Административен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22805969

Ел. поща: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Г-жа Troodia Dionisiou

Административен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357)22518328

Ел. поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

 • Семеен съд на Никозия

Тел.: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Тел.: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Тел.: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Тел.: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Ел поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Гръцки и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Гръцки и английски език.

Последна актуализация: 07/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.