Задължения за издръжка

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В съответствие с член 27, параграф 1 от регламента молбите за декларация за изпълняемост трябва да се подават пред районен съд или съдебен изпълнител.

В съответствие с член 201 и сл. от Закон № 99/1963 („Граждански процесуален кодекс“), както е изменен, жалбата срещу решение по молба за декларация за изпълняемост по смисъла на член 32, параграф 2 от регламента трябва да бъде подадена в районния съд, който е постановил решението, или в районния съд, който има териториална компетентност в съответствие с член 45 от Закон № 120/2001 за съдебните изпълнители и дейностите по изпълнение („Кодекс за изпълнението“), както е последно изменен.

Когато молбата за декларация за изпълняемост е била подадена пред съдебен изпълнител, по жалбата срещу решението на съдебния изпълнител се произнася окръжния съд, в чийто съдебен район се намира съдът, който отговаря за изпълнението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за оспорване на решение, постановено по жалба, посочено в член 33 от регламента, може да бъде производство за отмяна (žaloba pro zmatečnost) в съответствие с член 229 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, производство за повторно разглеждане (zaloba na obnovu rizeni) в съответствие с член 228 и сл. от Гражданския процесуален кодекс и извънредно въззивно производство (dovolání) в съответствие с член 236 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, а по някои дела и в съответствие с член 30 от Закона за специалните съдебни производства.

Не е допустимо обаче извънредно въззивно обжалване по същество на решенията по дела за задължения за издръжка.

По производствата за отмяна и производствата за повторно разглеждане компетентен е съдът, произнесъл се на първа инстанция. В някои особени случаи компетентен е съдът, чието решение се оспорва (вж. член 235а от Гражданския процесуален кодекс). По производството за извънредно въззивно обжалване компетентен е Върховният съд – адрес: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Чешка република.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Съдилищата, компетентни да разглеждат производства за преразглеждане за целите на член 19 от регламента, са районните съдилища, които са постановили съдебното решение на първа инстанция.

Компетентният съд трябва пряко да прилага член 19 от регламента. Решенията, с които се отхвърля молба за преразглеждане, подлежат на обжалване.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Службата за международноправна защита на децата (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Чешка република

Електронна поща: podatelna@umpod.cz

Телефон: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Министерството на правосъдието на Чешката република е компетентният публичен орган по смисъла на член 51, параграф 3 от регламента. По силата на Закон № 629/2004 относно предоставянето на правна помощ при трансгранични спорове в рамките на Европейския съюз, както е изменен, този орган има пълни правомощия, за да гарантира, че правната помощ се предоставя в съответствие с член 51, параграф 2, буква а) от регламента.

Координати за връзка:

Министерство на правосъдието на Чешката република (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Чешка република

Електронна поща: moc@msp.justice.cz

Телефон: 00420 221 997 925

Факс: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 от регламента компетентните за изпълнението органи са районните съдилища.
Териториалната компетентност се урежда от членове 84—86 от Гражданския процесуален кодекс, когато молбата за изпълнение на решение е била подадена пред районния съд, или от член 45 от Кодекса за изпълнението, когато молбата е била подадена пред съдебен изпълнител.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езиците, които се приемат за преводите на документи, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента са чешки и словашки.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен на чешки език, централният орган приема размяната на съобщения с други централни органи, посочени в член 59, да се извършва на английски или словашки.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.