Задължения за издръжка

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбите за декларации за изпълняемост по член 27, параграф 1 трябва да се подават до Агенцията по семейноправни въпроси (Familieretshuset).

Координати за връзка:

Statsforvaltningen (Държавна администрация)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

Адрес на ел. поща: post@familieretshuset.dk

Тел.: +45 7256 7000

Уебсайт: Familieretshuset.dk

Решенията на Агенцията по семейноправни въпроси могат да се обжалват пред семейния съд (familieret) в 4-седмичен срок. Молбите за извършване на такъв съдебен контрол се подават пред Агенцията по семейноправни въпроси. В определени ситуации Агенцията по семейноправни въпроси може да преразгледа решението си, дори някоя от страните да е подала молба за съдебен контрол.

Семейният съд е част от съответния окръжен съд (byret). Вж. http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението на семейния съд по жалба срещу решение на Агенцията по семейноправни въпроси може да бъде обжалвано пред висшия съд (landsret) само въз основа на разрешение за обжалване, което се дава от Комисията по допустимост на обжалванията (Procesbevillingsnævnet). Комисията по допустимост на обжалванията може да даде разрешение за апелативно обжалване на съдебното решение, ако става дума за принципен въпрос или има други специфични основания за това. Молбата за такова разрешение трябва да се подаде до тази комисия в 4-седмичен срок от постановяване на съдебното решение. По изключение комисията може да даде подобно разрешение дори молбата да е подадена след изтичането на този срок, но в рамките на една година от постановяване на съдебното решение. Същото правило се прилага и когато семейният съд се е произнесъл с определение, като в този случай сроковете са съответно две седмици и шест месеца.

Решенията, постановени от висшия съд като втора съдебна инстанция, не подлежат на обжалване. Комисията по допустимост на обжалванията може обаче да даде разрешение за подаване на касационна жалба пред Върховния съд (Højesteret) като трета съдебна инстанция, ако става дума за принципен въпрос. Молбата за разрешение за подаване на касационна жалба трябва да се подаде до комисията в 4-седмичен срок от постановяване на съдебното решение. По изключение комисията може да даде подобно разрешение дори молбата да е подадена след изтичането на този срок, но в рамките на една година от постановяване на съдебното решение. Ако висшият съд се е произнесъл с определение, то може да бъде обжалвано пред Върховния съд, ако Комисията по допустимост на обжалванията даде разрешение за това. Такова разрешение може да бъде дадено, ако жалбата се отнася до принципни въпроси. Молбата за такова разрешение трябва да се подаде до комисията в срок от две седмици от постановяване на определението. По изключение комисията може да даде подобно разрешение дори молбата да е подадена след изтичането на този срок, но в рамките на шест месеца от обявяване на съдебното определение.

Координатите за връзка на съдилищата (семейните съдилища (в рамките на окръжните съдилища), висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Глава VII от Регламента, относно сътрудничеството между централните органи, не се прилага спрямо Дания по силата на разпоредбите на Споразумението от 12 юни 2009 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

В съответствие с Конвенцията на ООН от 20 юни 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина (Конвенцията на ООН) за централен орган, компетентен по международните дела за издръжка, беше определена датската Служба по обжалванията по социалноправни въпроси (Ankestyrelsen).

Органът, компетентен за събирането на просрочени плащания (датската Агенция за събиране на задължения — Gældsstyrelsen), е оправомощен да действа като медиатор във връзка с всички молби за признаване и изпълнение (събиране) на издръжка в чужбина, подадени на основание Конвенцията на ООН.

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органът, компетентен за събирането на просрочени плащания (датската Агенция за събиране на задължения), събира вземането, което произтича от подлежащото на изпълнение решение. Ако вземането не бъде платено, органът за събиране на просрочени плащания изпълнява решението принудително.

Ако в хода на събирането или на принудителното изпълнение страната, от която се иска плащане, оспори вземането, органът за събиране на просрочени плащания отнася въпроса до Агенцията по семейноправни въпроси, която се произнася с решение, което може да доведе до отказ или спиране на събирането или принудителното изпълнение.

Органът за събиране на просрочени плащания може обаче да се произнася по съществуването и размера на вземането, ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на самия този орган, предприети във връзка с вземането. Той може също така да спре принудителното изпълнение.

Решенията на Агенцията по семейноправни въпроси могат да се обжалват пред семейния съд в 4-седмичен срок. В определени ситуации Агенцията по семейноправни въпроси може да преразгледа решението си, дори някоя от страните да е подала молба за съдебен контрол.

Жалби срещу решения на органа за събиране на просрочени плащания във връзка със събирането на задължения и др., включително срещу решения относно съществуването и размера на вземания, могат да се подават до Националния данъчен съд (Landsskatteretten), ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на органа за събиране на просрочени плащания.

Съдът за принудително изпълнение (fogedret) се произнася по възраженията срещу запори, наложени от органа за събиране на просрочени плащания. Жалби срещу решенията на Съда за принудително изпълнение могат да се подават пред висшия съд. Ако вземането има икономическа равностойност, която не надвишава 20 000 DKK, жалба срещу решението, постановено от Съда за принудително изпълнение, може да се подаде само с разрешение на Комисията по допустимост на обжалванията. Ако Комисията по допустимост на обжалванията даде разрешение за това, решенията, постановени от Висшия съд като въззивна инстанция, могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд.

Решенията на Службата по обжалванията по социалноправни въпроси и Националния данъчен съд могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред съдилищата в съответствие с член 63 от Конституцията. Ако жалбоподателят е с постоянен адрес в Дания, жалбата по съдебен ред срещу такова решение трябва да бъде подадена пред окръжния съд по постоянния адрес на жалбоподателя. Ако жалбоподателят няма постоянен адрес в Дания, делото се завежда пред Окръжния съд на Копенхаген. Решението на окръжния съд може да се обжалва пред съответния висш съд; решението на висшия съд може да се обжалва пред Върховния съд, но само след като бъде получено одобрение от Комисията по допустимост на обжалванията. По искане на една от страните окръжният съд може да препрати делото за разглеждане от висшия съд, ако с него се повдига принципен въпрос.


Координати за връзка

Familieretshuset (Агенция по семейноправни въпроси)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

Адрес на ел. поща: post@familieretshuset.dk

Тел.: +45 7256 7000

Уебсайт: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (Агенция за събиране на задължения)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denmark

Тел.: +45 70157304

Уебсайт: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (Национален данъчен съд)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

Адрес на ел. поща: sanst@sanst.dk

Тел.: +45 3376 0909

Координатите за връзка на съдилищата (окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Дания приема преводи на датски, фински, исландски, норвежки и шведски език на документите, посочени в членове 20, 28 и 40.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Не се прилага в Дания.

Последна актуализация: 09/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.