В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът по семейни дела, сезиран от Отдела за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (REMO Unit) на следния адрес:

Отдел за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO))

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Тел.: 020 3681 2757 (само за Обединеното кралство)

+44 (0)20 3681 2757 (извън Обединеното кралство)

Факс: (49020) 3681 8764-0

Електронна поща: remo@offsol.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решение, постановено по жалба, се основава на:

Възможно е само едно по-нататъшно обжалване на правно основание, на ниво висшестоящ съд спрямо съдът, постановил решението по първата жалба.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се прилага по отношение на Обединеното кралство, тъй като то не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Председателят на Камарата на лордовете и министър на правосъдието (Lord Chancellor) е централният орган, отговорен за цялостната политика, а административните функции на централния орган се извършват от:

Отделът за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO))

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Тел.: 020 3681 2757 (само за Обединеното кралство)

+44 (0)20 3681 2757 (извън Обединеното кралство)

Факс: 020 3681 8764

Електронна поща: remo@offsol.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдът по семейни дела, сезиран от Отдела за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (REMO Unit) на следния адрес:

Отделът за реципрочно изпълнение на решенията за издръжка (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO))

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Тел.: 020 3681 2757 (само за Обединеното кралство)

+44 (0)20 3681 2757 (извън Обединеното кралство)

Факс: 020 3681 8764

Електронна поща: remo@offsol.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, приет за размяна на съобщения с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 02/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.