Задължения за издръжка

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост съгласно член 27, параграф 1, са окръжните съдилища (член 121 от Гражданския процесуален кодекс).

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат жалби съгласно член 32, параграф 2 срещу решенията по молби за декларация за изпълняемост, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Естония решенията се оспорват съгласно член 33 посредством подаване на жалба до Върховния съд (член 625 и членове 695-701 от от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата по подаване на искане за преразглеждане, установена в член 19, се провежда съгласно разпоредбите за отмяна на неприсъствено решение, освен ако не е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Съдилища, които са компетентни да разглеждат искания за преразглеждане, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Република Естония централният орган съгласно член 49, параграф 3 е:

Министерство на правосъдието

Отдел за международно съдебно сътрудничество

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Електронна поща: central.authority@just.ee

Телефон:+372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдилищата в Естония, които са компетентни да разглеждат молби за за отказ или спиране на изпълнение съгласно член 21, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Съгласно членове 20, 28 и 40 Естония приема освен документи на естонски език и преводи на английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, които Естония приема съгласно член 59 за размяната на съобщения с други централни органи, са естонски и английски.

Последна актуализация: 31/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.