Задължения за издръжка

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост съгласно член 27, параграф 1, са окръжните съдилища (член 121 от Гражданския процесуален кодекс).

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат жалби съгласно член 32, параграф 2 срещу решенията по молби за декларация за изпълняемост, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Естония решенията се оспорват съгласно член 33 посредством подаване на жалба до Върховния съд (член 625 и членове 695-701 от от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата по подаване на искане за преразглеждане, установена в член 19, се провежда съгласно разпоредбите за отмяна на неприсъствено решение, освен ако не е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Съдилища, които са компетентни да разглеждат искания за преразглеждане, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Република Естония централният орган съгласно член 49, параграф 3 е:

Министерство на правосъдието

Отдел за международно съдебно сътрудничество

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Електронна поща: central.authority@just.ee

Телефон:+372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдилищата в Естония, които са компетентни да разглеждат молби за за отказ или спиране на изпълнение съгласно член 21, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Съгласно членове 20, 28 и 40 Естония приема освен документи на естонски език и преводи на английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, които Естония приема съгласно член 59 за размяната на съобщения с други централни органи, са естонски и английски.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.