Задължения за издръжка

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да се произнася по въпроси по член 27, параграф 1 е районният съд (käräjäoikeus/tingsrätt). Обжалването по член 32, параграф 2 се извършва пред Апелативния съд (hovioikeus/hovrätt).

Координатите за връзка на тези съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за оспорване на решение, постановено по жалба, посочено в член 33, се провежда от Върховния съд (korkein oikeus/högsta domstolen), ако жалбата бъде обявена за допустима (Глава 30, съответно членове 1—5 от Кодекса за съдебното производство).

Решенията на апелативните съдилища се обжалват пред Върховния съд.

Лице, което желае да обжалва дадено решение, трябва да поиска от Върховния съд допускане на обжалването.

Обжалването може да бъде допуснато само ако разглеждането на делото от Върховния съд е важно с цел постановяване на решение, отнасящо се до прилагането на закона в други подобни случаи, или с цел уеднаквяване на съдебната практика. Обжалването може да бъде допуснато и ако за това има специална причина, свързана с процесуална или друга грешка, допусната по делото, поради която решението трябва да бъде изменено или отменено, или ако съществува друга важна причина за допускане на обжалването.

Указанията за обжалване се прилагат към решението на съответния апелативен съд. В указанията се посочва на какво основание по силата на закона може да бъде допуснато обжалване и как лицето, което иска допускане на обжалването, трябва да процедира, за да може жалбата му да бъде разгледана от Върховния съд. Срокът за искане на допускане на обжалването и подаване на жалба е 60 дни от датата, на която решението на съответния апелативен съд е било връчено на страните.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Молби за започване на производство за преразглеждане за целите на член 19 се подават до съда, постановил окончателното решение по делото. За производството се прилагат съответно членове 3—5 и 14a на глава 31 от Кодекса за съдебното производство. Координатите за връзка на тези съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган на Финландия е Министерството на правосъдието (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Адрес и информация за връзка:

Oikeusministeriö [Министерство на правосъдието]

Отдел „Международна правна помощ“

Пощенска кутия 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [правителство]

Телефон 358-9-1606 7628

Факс: 358-9-1606 7524

Ел. поща maintenance.ca.om@gov.fi

Моля, имайте предвид, че Институтът за социално осигуряване на Финландия [Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten — (KELA)], който е публичен орган, може да изпълнява някои от задачите, възложени на централния орган (за повече подробности вж. член 71, параграф 1, буква д) — Публични органи). При все това всички молби, получавани във Финландия, трябва да бъдат адресирани до Министерството на правосъдието.

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Социалноосигурителният институт (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) e публичната институция, определена съгласно член 51, параграф 3 от Регламента за задълженията за издръжка.
Когато Социалноосигурителният институт предоставя издръжка на лице, което има право на такава, той изпълнява следните функции на централен орган:

  • иска признаване или признаване и декларация за изпълняемост на решение по член 56, параграф 1, буква а);
  • иска изпълнение на решение, постановено или подлежащо на признаване в замолената държава членка по член 56, параграф 1, буква б);
  • иска предприемането на специфични мерки по член 53, параграф 1.

Координати за връзка на Социалноосигурителния институт:

Kansaneläkelaitos (Социалноосигурителен институт)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Финландия

Телефон: +35820 634 4940 (за лица)

+35820 634 4942 (за органи)


Електронна поща: maintenance@kela.fi

Уебсайт: http://www.kela.fi/

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентен орган за целите на член 21 е съдебният изпълнител (ulosottomies/utmätningsman) по местопребиваването или местоживеенето на ответника. Посочената в тази разпоредба молба може да бъде адресирана до всеки местен орган по изпълнението.

Координатите за връзка на органите по изпълнението могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Финландия приема превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, на фински, шведски и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Финландия приема фински, шведски и английски като езици за размяна на съобщения.

Последна актуализация: 22/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.