Задължения за издръжка

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Органът по член 27, параграф 1 е председателят на общия съд (Tribunal judiciaire) или председателят на нотариалната камара.

Органът по член 32, параграф 2 е апелативният съд (cour d'appel).

Териториално компетентният орган по член 27, параграф 1 се определя в съответствие с член 27, параграф 2 в зависимост от обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или от мястото на изпълнение.

Органът по член 32, параграф 2 е органът, компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на брачното отделение на съда.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството, предвидено в член 33, е касационно обжалване пред Касационния съд, уредено в разпоредбите на членове 973—982 и членове 1009—1031 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане, предвидено в член 9 от регламента, е въззивно обжалване, което може да се образува от апелативния съд, в чийто район се намира съдът, постановил оспорваното решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Министерство на външните работи и европейските въпроси)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (Дирекция „Френски граждани в чужбина и консулска администрация“)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (Служба „Договори, гражданскоправни въпроси и съдебна взаимопомощ“)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (Поддирекция „Защита на правата на лицата“)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (Отдел „Събиране на вземания за издръжка в чужбина“)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Телефон: + 33 (0)1 43 17 91 99

Факс: +33 (0)1 43 17 81 97

Функционална електронна пощенска кутия: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Териториално компетентен е съдията по изпълнението по местоживеенето на длъжника или по мястото на изпълнение на мярката.Ако длъжникът живее в чужбина или ако местоживеенето му не е известно, компетентен е съдията по мястото на изпълнение на мярката.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Единствено френски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Единствено френски език.

Последна актуализация: 08/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.