Задължения за издръжка

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Органът по член 27, параграф 1 е председателят на общия съд (Tribunal judiciaire) или председателят на нотариалната камара.

Органът по член 32, параграф 2 е апелативният съд (cour d'appel).

Териториално компетентният орган по член 27, параграф 1 се определя в съответствие с член 27, параграф 2 в зависимост от обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или от мястото на изпълнение.

Органът по член 32, параграф 2 е органът, компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на брачното отделение на съда.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството, предвидено в член 33, е касационно обжалване пред Касационния съд, уредено в разпоредбите на членове 973—982 и членове 1009—1031 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане, предвидено в член 9 от регламента, е въззивно обжалване, което може да се образува от апелативния съд, в чийто район се намира съдът, постановил оспорваното решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Министерство на външните работи и европейските въпроси)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (Дирекция „Френски граждани в чужбина и консулска администрация“)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (Служба „Договори, гражданскоправни въпроси и съдебна взаимопомощ“)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (Поддирекция „Защита на правата на лицата“)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (Отдел „Събиране на вземания за издръжка в чужбина“)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Телефон: + 33 (0)1 43 17 91 99

Факс: +33 (0)1 43 17 81 97

Функционална електронна пощенска кутия:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Териториално компетентен е съдията по изпълнението по местоживеенето на длъжника или по мястото на изпълнение на мярката.Ако длъжникът живее в чужбина или ако местоживеенето му не е известно, компетентен е съдията по мястото на изпълнение на мярката.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Единствено френски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Единствено френски език.

Последна актуализация: 03/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.