Задължения за издръжка

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Решения по молба за установяване на признаване или по молба за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 4/2009 се постановяват от семейното отделение на районния съд по местонахождение на Върховния окръжен съд (Oberlandesgericht) (съсредоточаване на компетентност), в чийто район се намира обичайното местопребиваване на лицето, срещу което е насочена молбата, или в чийто район се търси изпълнение.За района на Върховния окръжен съд на Берлин (Kammergericht) решенията се постановяват от районния съд на Pankow-Weiss.

Ако производството касае изпълняемостта на нотариален документ, такъв документ може да бъде обявен за изпълняем и от нотариус.

Обжалването по смисъла на член 32 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на първоинстанционни решения по производства за декларации за изпълняемост се извършва по реда на административното обжалване (Beschwerde).Въззивен съд е Върховният окръжен съд.Жалбите трябва да се подават пред съда, който е постановил решението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството по член 33 от Регламент (ЕО) № 4/2009 представлява касационно обжалване (Rechtsbeschwerde).Компетентен е Федералният съд (Bundesgerichtshof).Касационната жалба трябва да бъде подадена в срок от един месец от връчването на решението на въззивния съд.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В производството за преразглеждане, предвидено в член 19 от Регламент (ЕО) № 4/2009, е компетентен съдът, постановил решението.Ако са изпълнени условията на член 19, разпоредбите относно неприсъствените решения (членове 343—346 от Гражданския процесуален кодекс) се прилагат по аналогия.Ако не са изпълнени условията на член 19, съдът отхвърля молбата чрез свое решение.Решението може да бъде постановено без провеждането на устно производство.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган по член 49 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е Федералната служба „Правосъдие“ (Bundesamt für Justiz), чийто адрес е:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

В качеството ѝ на централен орган, можете да се свържете с Федералната служба „Правосъдие“ по телефона, по факса или по електронната поща:

Телефон:

Национално избиране: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Международно избиране: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Факс:

Национално избиране: 0228/99 4 10-5202

Международно избиране: +49/228/99 4 10-5050

Електронна поща:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентни за изпълнението на молбите по член 21 от регламента за задълженията за издръжка са районните съдилища (Amtsgerichte).Местна компетентност имат районните съдилища, в чийто район се провежда или е било проведено изпълнителното производство.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, се приема само немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Съобщенията между Федералната служба „Правосъдие“ в качеството ѝ на централен орган и друг централен орган (член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009) могат да се разменят на английски език, при условие че съответните централни органи са се договори за това.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.