В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентният съд да разглежда декларации за изпълняемост е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Компетентният съд да разглежда жалби е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решения, които са постановени по жалби, се основава на:

обжалване пред Върховния съд

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се прилага по отношение на Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Телефон: + 350 2005 9267

Факс: + 350 2005 9271

Ел. поща: moj@gibraltar.gov.gi

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, който се приема за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 12/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.