В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентният съд да разглежда декларации за изпълняемост е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Компетентният съд да разглежда жалби е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решения, които са постановени по жалби, се основава на:

обжалване пред Върховния съд

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се прилага по отношение на Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Телефон: + 350 2005 9267

Факс: + 350 2005 9271

Ел. поща: moj@gibraltar.gov.gi

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, който се приема за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 12/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.