Задължения за издръжка

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Районните съдилища , попадащи в съдебния район на окръжния съд, а за Будапеща — Централният районен съд на Буда. Жалбите се разглеждат от съответните окръжни съдилища, а в Будапеща — от Столичния окръжен съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Молбите за преразглеждане се подават чрез съда , постановил първоинстанционното решение, и се разглеждат от Върховния съд (Curia).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане по член 19 може да бъде започната чрез районния съд, постановил първоинстанционното решение, в съответствие с правилата за повторно разглеждане на дело (глава ХІІІ, членове 260—269 от Закон ІІІ от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието на Унгария
1051 Budapest,
Nádor utca 22,
Тел.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
Факс: (+36) 1 550 3946,
Електронна поща: nmfo@im.gov.hu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В случаите по член 21, параграф 2 компетентни са районните съдилища, ), разположени в съдебния район на окръжния съд, а в Будапеща — Централният районен съд на Буда. В случаите по член 21, параграф 3 — компетентните районни съдилища по района на действие на съдебния изпълнител, пред който се осъществява производството по принудително изпълнение.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Унгарски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

а) за формуляра за подаване на искане — унгарски език;

б) за формуляра за подаване на молба — унгарски, английски или немски език;

в) за друга комуникация централният орган при поискване приема унгарски, английски или немски език.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.