Задължения за издръжка

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Районните съдилища , попадащи в съдебния район на окръжния съд, а за Будапеща — Централният районен съд на Буда. Жалбите се разглеждат от съответните окръжни съдилища, а в Будапеща — от Столичния окръжен съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Молбите за преразглеждане се подават чрез съда , постановил първоинстанционното решение, и се разглеждат от Върховния съд (Curia).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане по член 19 може да бъде започната чрез районния съд, постановил първоинстанционното решение, в съответствие с правилата за повторно разглеждане на дело (глава ХІІІ, членове 260—269 от Закон ІІІ от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието на Унгария
1051 Budapest,
Nádor utca 22,
Тел.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
Факс: (+36) 1 550 3946,
Електронна поща: nmfo@im.gov.hu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В случаите по член 21, параграф 2 компетентни са районните съдилища, ), разположени в съдебния район на окръжния съд, а в Будапеща — Централният районен съд на Буда. В случаите по член 21, параграф 3 — компетентните районни съдилища по района на действие на съдебния изпълнител, пред който се осъществява производството по принудително изпълнение.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Унгарски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

а) за формуляра за подаване на искане — унгарски език;

б) за формуляра за подаване на молба — унгарски, английски или немски език;

в) за друга комуникация централният орган при поискване приема унгарски, английски или немски език.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.