Задължения за издръжка

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни да се произнасят по молби за получаване на декларация за изпълняемост по член 27, параграф 1 и по жалби срещу решения по такива молби по смисъла на член 32, параграф 2 са въззивните съдилища.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени на уебсайта www.giustizia.it (giustizia map — strutture giudiziarie — tribunali ordinari).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производствата за оспорване на решения, постановени по жалби, посочени в член 33, са редовните и извънредните производства за оспорване на такива решения: обжалване пред Касационния съд, производство за отмяна на влязло в сила решение от същия съд (revocazione) и производство за отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице (opposizione di terzo).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Компетентен да провежда производство за преразглеждане по смисъла на член 19 е органът, издал решението, като молбата следва да се подаде в съответствие с процесуалните норми, приложими към постановяването на преразглежданото решение.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени тук).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е отдел „Правосъдие за малолетни и непълнолетни лица“ в Министерство на правосъдието:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Teл.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Факс: +39 6 68188323

Ел. поща : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Ел. поща: prot.dgmc@giustiziacert.it

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 компетентни за изпълнението органи са обикновените съдилища (в съответствие с член 9, параграф 2 от италианския Граждански процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, е италиански.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в член 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи, е италиански.

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.