Задължения за издръжка

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни да се произнасят по молби за получаване на декларация за изпълняемост по член 27, параграф 1 и по жалби срещу решения по такива молби по смисъла на член 32, параграф 2 са въззивните съдилища.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени на уебсайта www.giustizia.it (giustizia map — strutture giudiziarie — tribunali ordinari).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производствата за оспорване на решения, постановени по жалби, посочени в член 33, са редовните и извънредните производства за оспорване на такива решения: обжалване пред Касационния съд, производство за отмяна на влязло в сила решение от същия съд (revocazione) и производство за отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице (opposizione di terzo).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Компетентен да провежда производство за преразглеждане по смисъла на член 19 е органът, издал решението, като молбата следва да се подаде в съответствие с процесуалните норми, приложими към постановяването на преразглежданото решение.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени тук).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е отдел „Правосъдие за малолетни и непълнолетни лица“ в Министерство на правосъдието:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Teл.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Факс: +39 6 68188323

Ел. поща : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Ел. поща: prot.dgmc@giustiziacert.it

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 компетентни за изпълнението органи са обикновените съдилища (в съответствие с член 9, параграф 2 от италианския Граждански процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, е италиански.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в член 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи, е италиански.

Последна актуализация: 22/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.