Задължения за издръжка

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента са съдилищата с обща компетентност, т.е. районните (или градските) съдилища.

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат жалби срещу решения по молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2 от регламента са окръжните съдилища чрез посредничеството на съответния районен (или градски) съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Решение, постановено по жалба в съответствие с член 33 от регламента, може да бъде оспорено пред Сената на Върховния съд чрез посредничеството на съответния окръжен съд.

Информация за връзка:

Върховен съд

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Латвия

Тел: +371 670 203 50

Факс: +371 670 203 51

Електронна поща: at@at.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Въз основа на член 19 от регламента ответникът може да поиска преразглеждане на дело във връзка с преразглеждането на решение като подаде молба:

1)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на районен (или градски) съд – в съответния окръжен съд;

2)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на окръжен съд – в гражданската колегия на Върховния съд;

3)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на колегия на Върховния съд – в дирекцията за граждански дела на Сената на Върховния съд.

Такава молба не може да бъде подадена, ако е изтекъл срокът, в рамките на който може да се подаде за изпълнение изпълнителната заповед, съдържаща се в съответното съдебно решение.

При разглеждането на молбата съдът оценява дали обстоятелствата, посочени от лицето, подало молбата, могат да се считат за основание за преразглеждане на съдебното решение в съответствие с член 19 от регламента. Ако съдът счете, че обстоятелствата дават основание за преразглеждане на решението, той отменя оспорваното решение изцяло и отнася въпроса за преразглеждане от първоинстанционния съд. Ако съдът прецени, че посочените в молбата обстоятелства не дават основание за преразглеждане на съдебното решение, той отхвърля молбата. Може да бъде внесена допълнителна жалба срещу решението на съда.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Латвия функциите на централен орган се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката. Координати за връзка:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Pulkveža Brieža ielā 15
Rīgā LV-1010
Латвия

Тел.: + 371 67 830 626
Факс: + 371 67 830 636
електронна поща: pasts@ugf.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Латвия специфичните функции на централните органи, посочени в член 51 от регламента, се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за отказ или спиране на изпълнението на решение за целите на член 21 от регламента, са районните (или градските) съдилища с компетентност на територията, където следва да се изпълни решението, постановено от съд на друга държава.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Латвия приема превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента, само на националния си език, т.е. на латвийски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Латвия приема молбите, посочени в член 56 от регламента (приложения VI и VII към регламента), само на националния си език, т.е. на латвийски.

Латвия приема искания за специфични мерки (приложение V към регламента) на латвийски или английски език.

За комуникацията по други въпроси централният орган приема, когато бъде направено искане за това, латвийски или английски език.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.