Задължения за издръжка

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбите за издаване на декларация за изпълняемост съгласно член 27, параграф 1 от Регламента и жалбите срещу решения по такива молби съгласно член 32, параграф 2 от Регламента се разглеждат от Апелативния съд на Литва (Lietuvos apeliacinis teismas). Неговите данни за контакт са като следва:

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Телефон: (+ 8 5) 266 3479

Факс: (+ 8 5) 266 3060
Ел. поща: apeliacinis@apeliacinis.lt

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Срещу решението на Апелативния съд на Литва, постановено по жалба срещу решение по подадена молба за издаване на декларация за изпълняемост, може да бъде подадена касационна жалба пред Върховния съд на Литва. Касационните жалби се разглеждат съгласно разпоредбите за касационното производство, съдържащи се в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, освен ако в Регламента или в литовското законодателство по прилагането на законодателството на ЕС и на международните правни актове, уреждащи въпроси в областта на гражданското производство, не е предвидено друго. Когато бъде подадена касационна жалба, тя се вписва като приоритетна в списъка на касационните дела, които следва да бъдат разгледани от Върховния съд. Върховният съд определя срок от не повече от 14 дни за представяне на отговори по жалбата. В съобщението за вписването на жалбата в списъка на касационните дела, които следва да бъдат разгледани от него (член 350, параграф 7 от Гражданския процесуален кодекс), Върховният съд информира страните и заинтересованите трети лица по делото какъв е срокът за представяне на отговор по жалбата.

Страните са задължени, а заинтересованите трети лица могат да внесат писмен отговор по жалбата до изтичане на срока, определен от Върховния съд. Този срок се изчислява от датата на вписване на жалбата в списъка на касационните дела, които следва да бъдат разгледани от Върховния съд.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Преразглеждането на решенията за издръжка съгласно член 19 от Регламента се извършва от съда, който ги е постановил. След като получи молба за преразглеждане на решение относно задължение за издръжка, съдът изпраща на първоначалния ищец копие от нея и от приложените към нея документи като го информира, че трябва да предостави писмен отговор по молбата в срок от 14 дни от датата, на която тя е била изпратена. Молбата за преразглеждане на решение за налагане на задължение за издръжка се разглежда от съда по реда на писмена процедура. Ако сметне за необходимо, съдът може да призове страните за устно изслушване. Съдът трябва да разгледа молбата за преразглеждане на решение за издръжка в срок до 14 дни след изтичането на срока за представяне на отговори и трябва да приеме решение, възприемайки една от възможностите, предвидени в член 19, параграф 3 от Регламента.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Служба за гарантираната от държавата правна помощ във Вилнюс (Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lithuania

Телефон: +370 700 00211, +370 700 00190

Факс: +370 700 35004

Ел. поща: teisinepagalba@vgtp.lt

Уебсайт: https://vgtpt.lrv.lt/en

Когато молбите са свързани със задължения за издръжка, произтичащи от отношения между родители и деца, и се отнасят за лица на възраст до 21 г., функциите на централен орган се изпълняват от клона в Mažeikiai на Съвета на държавния фонд за социално осигуряване.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lithuania

Телефон: +370 443 26659

Факс: +370 443 27341

Ел. поща: mazeikiai@sodra.lt

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Когато молбите са свързани със задължения за издръжка, произтичащи от отношения между родители и деца, и се отнасят за лица на възраст до 21 г., функциите на централен орган по член 51 от Регламента се изпълняват от администрацията на Фонда за детски издръжки към Министерството на социалните грижи и труда.

Данните за контакт с администрацията на Фонда за детски издръжки към Министерството на социалните грижи и труда са както следва:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Телефон: (+ 8 5) 272 8081

Факс: (+ 8 5) 265 3984
Ел. поща: info@vif.lt

Когато се налага от обстоятелствата, гарантираната от държавата правна помощ по отношение на молбите по член 56 от Регламента се предоставя в съответствие с процедурата, установена в Закона за гарантираната от държавата правна помощ, освен ако е предвидено друго в литовското законодателство, с което се прилагат законодателството на Европейския съюз и международното законодателство, или в Регламента. Ако при разглеждане на молба по член 56 от Регламента стане ясно, че молителят се нуждае от гарантирана от държавата правна помощ, Службата за гарантираната от държавата правна помощ във Вилнюс и администрацията на Фонда за детски издръжки към Министерството на социалните грижи и труда изпращат молбата за гарантирана от държавата правна помощ директно на компетентните органи, отговарящи за организирането на помощта, а именно литовските служби за гарантираната от държавата правна помощ.

Наименования и данни за контакт на службите за гарантирана от държавата правна помощ в Литва

Служба за гарантирана от държавната правна помощ

Адрес

Телефон

Факс

Ел. поща

Служба за гарантираната от държавата правна помощ във Вилнюс (Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

+ 852647480

+ 852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Служба за гарантираната от държавата правна помощ в Каунас (Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

+ 837408601,
+ 837428404

+ 837428403, + 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Служба за гарантираната от държавата правна помощ в Клапейда (Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

+ 846256176

+ 846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Служба за гарантираната от държавата правна помощ в Шауляй (Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

+ 841520040

+ 841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Служба за гарантираната от държавата правна помощ в Паневежис (Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

+ 845570152

+ 845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Молбите по член 21, параграф 2 от Регламента за пълен или частичен отказ за изпълнение на решение за издръжка, постановено от съда по произход, се разглеждат от Апелативния съд на Литва.

Lietuvos apeliacinis teismas (Апелативен съд на Литва)
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Тел.: (+ 8 5) 266 3479
Факс: (+ 8 5) 266 3060
Ел. поща: apeliacinis@apeliacinis.lt

Молбите по член 21, параграф 3 от Регламента за пълно или частично спиране на изпълнението на решението за издръжка, постановено от съда по произход, се разглеждат от окръжния съд (apylinkės teismai) по мястото, където се търси изпълнение.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Единственият приеман език за превод на документите, посочени в член 20 от Регламента, е литовски език. За превод на документите, посочени в членове 28 и 40 обаче се приемат литовски и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За предвидената в член 59 от Регламента комуникация между литовския централен орган и централните органи на другите държави членки се приемат литовски и английски език.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.