Задължения за издръжка

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

- Териториална компетентност

Молбите за декларация за изпълняемост на решения се подават до председателя на районния съд (Tribunal d'Arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Тел.: (+352) 80 32 14 1
Факс: (+352) 80 71 19 или (+352) 802484

- Жалба срещу решението по молбата за декларация

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 2396

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението, постановено по жалбата, може да бъде оспорено само чрез касационна жалба.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-369/373

Факс: (+352) 475981-773

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Ответник, който не се е явил в съда в Люксембург, има право да поиска преразглеждане на решението от съда по произход на решението съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 1 от посочения регламент. Молбата за преразглеждане се подава по съответния ред в съда, който е постановил решението, подлежащо на преразглеждане.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (платежни нареждания под условие и запориране на защитени доходи): тел.: (+352) 530 529 200 факс: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Тел.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: (+352) 80 32 14-1

Факс: (+352) 807119 или (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е Главната прокуратура към Върховния съд (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 -393/329
Факс: (+352) 47 05 50
Ел. поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган е Главната прокуратура към Върховния съд.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-393/329

Факс: (+352) 470550

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Последна актуализация: 27/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.