Задължения за издръжка

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

- Териториална компетентност

Молбите за декларация за изпълняемост на решения се подават до председателя на районния съд (Tribunal d'Arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Тел.: (+352) 80 32 14 1
Факс: (+352) 80 71 19 или (+352) 802484

- Жалба срещу решението по молбата за декларация

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 2396

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението, постановено по жалбата, може да бъде оспорено само чрез касационна жалба.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-2369/2373

Факс: (+352) 475981-2773

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Ответник, който не се е явил в съда в Люксембург, има право да поиска преразглеждане на решението от съда по произход на решението съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 1 от посочения регламент. Молбата за преразглеждане се подава по съответния ред в съда, който е постановил решението, подлежащо на преразглеждане.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (платежни нареждания под условие и запориране на защитени доходи): тел.: (+352) 530 529 200 факс: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Тел.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: (+352) 80 32 14-1

Факс: (+352) 807119 или (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е Главната прокуратура към Върховния съд (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Факс: (+352) 47 05 50
Ел. поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган е Главната прокуратура към Върховния съд.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-2393/2329

Факс: (+352) 470550

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Последна актуализация: 22/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.