Задължения за издръжка

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларации за изпълняемост на решения в съответствие с член 27, параграф 1, е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court Family Section

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 32, параграф 2, е апелативният съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

След като се постанови решение за обжалване от апелативния съд, в Малта не се допуска друга форма на правна защита.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане за целите на член 19 е определена в член 7 от Наредбата за международните задължения за издръжка, 2011 г. (Правна забележка 452/11) относно „Обжалване на решение относно разглеждане на молби за декларации“. Компетентният съд във връзка с това е апелативният съд и по-долу са посочени данните за контакт с него:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централният орган е директор „ Стандарти за социално подпомагане“. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Тел.: + 356 2278 8000

Факс: + 356 2278 8360

Ел. поща: welfare.standards@gov.mt

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган по въпросите на изпълнението за целите на член 21 от Регламента е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Английски език

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Малтийски или английски език

Последна актуализация: 25/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.