Задължения за издръжка

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларации за изпълняемост на решения в съответствие с член 27, параграф 1, е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court Family Section

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 32, параграф 2, е апелативният съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

След като се постанови решение за обжалване от апелативния съд, в Малта не се допуска друга форма на правна защита.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане за целите на член 19 е определена в член 7 от Наредбата за международните задължения за издръжка, 2011 г. (Правна забележка 452/11) относно „Обжалване на решение относно разглеждане на молби за декларации“. Компетентният съд във връзка с това е апелативният съд и по-долу са посочени данните за контакт с него:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Централният орган е директор „ Стандарти за социално подпомагане“. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Тел.: + 356 2278 8000

Факс: + 356 2278 8360

Ел. поща: welfare.standards@gov.mt

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган по въпросите на изпълнението за целите на член 21 от Регламента е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Английски език

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Малтийски или английски език

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.