Задължения за издръжка

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдиите, които разглеждат молбите за временни мерки в районните съдилища, са компетентни да разглеждат молбите за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента.

Районният съд, компетентен да разгледа жалбата срещу решение по такава молба по член 32, параграф 2, е съдът, в който заседава съдията за временните мерки, произнесъл се по молбата.Информация относно координатите за връзка на районните съдилища може да бъде намерена на уебсайта на Съдебния съвет: www.rechtspraak.nl.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за обжалване по член 33 е касационно обжалване.

Касационните обжалвания се разглеждат от най-висшата редовна съдебна инстанция — Върховният съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden).Целта на касацията е да се запази правната хомогенност, да се направлява развитието на правото и да се гарантира правната защита.При касацията се разглеждат само правни основания.Върховният съд проверява само дали правните норми, включително процесуалните норми, са били приложени правилно.По фактически въпроси съдът е обвързан от установените в обжалваното решение факти.Страните по касационни обжалвания се представляват от адвокат, регистриран към Върховния съд.

В производството за допустимост, жалбата се подава, като се посочват основанията за касационно обжалване.Насрещната страна по жалбата може да подаде писмената защита в срок от три седмици (или в друг срок, определен от Върховния съд).Ако това се счита за препоръчително в интерес на делото, адвокатите могат да направят пояснения.Главният прокурор на Върховния съд представя писмено становище, въз основа на което Върховният съд постановява решението си.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Молба за преразглеждане се подава до съда, постановил решението, на едно от основанията, изброени в член 19 от регламента, и в сроковете, посочени в този член.В Нидерландия това може да бъде районният съд или апелативният съд.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Определеният централен орган е Националната служба за събиране на плащанията за издръжка (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen — LBIO).

Координатите за връзка на LBIO са:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Телефон: +31 (0)10 289 4895

Факс: +31(0)10 289 4882

Електронна поща:iia@lbio.nl

Уебсайт:www.lbio.nl

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдебните изпълнители са компетентни за изпълнението на решенията.

Координатите за връзка на Кралската професионална организация на съдебните служители в Нидерландия (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders — KBvG) са:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Телефон: +31 (0)70 890 3530

Факс: +31 (0)70 890 3531

Електронна поща:kbvg@kbvg.nl

Уебсайт:http://www.kbvg.nl

На уебсайта са поместени имената и адресите на съдебните изпълнители в Нидерландия.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, не се приемат други езици освен нидерландски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Формулярът на искането или на молбата, посочен в член 59, параграф 1, трябва да бъде попълнен на нидерландски език.

Последна актуализация: 15/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.