Задължения за издръжка

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдиите, които разглеждат молбите за временни мерки в районните съдилища, са компетентни да разглеждат молбите за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента.

Районният съд, компетентен да разгледа жалбата срещу решение по такава молба по член 32, параграф 2, е съдът, в който заседава съдията за временните мерки, произнесъл се по молбата.Информация относно координатите за връзка на районните съдилища може да бъде намерена на уебсайта на Съдебния съвет: www.rechtspraak.nl.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за обжалване по член 33 е касационно обжалване.

Касационните обжалвания се разглеждат от най-висшата редовна съдебна инстанция — Върховният съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden).Целта на касацията е да се запази правната хомогенност, да се направлява развитието на правото и да се гарантира правната защита.При касацията се разглеждат само правни основания.Върховният съд проверява само дали правните норми, включително процесуалните норми, са били приложени правилно.По фактически въпроси съдът е обвързан от установените в обжалваното решение факти.Страните по касационни обжалвания се представляват от адвокат, регистриран към Върховния съд.

В производството за допустимост, жалбата се подава, като се посочват основанията за касационно обжалване.Насрещната страна по жалбата може да подаде писмената защита в срок от три седмици (или в друг срок, определен от Върховния съд).Ако това се счита за препоръчително в интерес на делото, адвокатите могат да направят пояснения.Главният прокурор на Върховния съд представя писмено становище, въз основа на което Върховният съд постановява решението си.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Молба за преразглеждане се подава до съда, постановил решението, на едно от основанията, изброени в член 19 от регламента, и в сроковете, посочени в този член.В Нидерландия това може да бъде районният съд или апелативният съд.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Определеният централен орган е Националната служба за събиране на плащанията за издръжка (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen — LBIO).

Координатите за връзка на LBIO са:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Телефон: +31 (0)10 289 4895

Факс: +31(0)10 289 4882

Електронна поща:iia@lbio.nl

Уебсайт:www.lbio.nl

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдебните изпълнители са компетентни за изпълнението на решенията.

Координатите за връзка на Кралската професионална организация на съдебните служители в Нидерландия (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders — KBvG) са:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Телефон: +31 (0)70 890 3530

Факс: +31 (0)70 890 3531

Електронна поща:kbvg@kbvg.nl

Уебсайт:www.kbvg.nl

На уебсайта са поместени имената и адресите на съдебните изпълнители в Нидерландия.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, не се приемат други езици освен нидерландски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Формулярът на искането или на молбата, посочен в член 59, параграф 1, трябва да бъде попълнен на нидерландски език.

Последна актуализация: 10/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.