В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдилищата, които отговарят за декларациите за изпълняемост, са магистратските съдилища. Молбите могат да се подават директно до съда или да се изпращат до него от Министерството на правосъдието на следния адрес:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Тел: 0300 200 7812 (UK) и + 44 28 9049 5884 (международен)

Факс: + 44 2890 728 945

електронна поща: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Съдилищата, които отговарят за обжалването, са магистратските съдилища: Молби за обжалване могат да се подават директно до съда или да се изпращат до него от Министерството на правосъдието на следния адрес:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Тел: 0300 200 7812 (UK) и + 44 28 9049 5884 (международен)

Факс: + 44 2890 728 945

електронна поща: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решение, постановено по обжалване, представлява:

отделна следваща жалба на правно основание до Апелативния съд в Северна Ирландия.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се прилага спрямо Обединеното кралство, тъй като то не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Тел: 0300 200 7812 (UK) и + 44 28 9049 5884 (международен)

Факс: + 44 2890 728 945

електронна поща: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Публичният орган, който изпълнява функциите на централен орган, е:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (за предоставяне на правна помощ по член 51, параграф 2, буква а))

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Тел: + 44 2890 408 888

Факс: + 44 2890 408 990

Електронна поща: enquiries@lsani.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Магистратските съдилища са компетентните органи. Молбите могат да се подават директно до съда или да се изпращат до него от Министерството на правосъдието на следния адрес:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Тел: 0300 200 7812 (UK) и + 44 28 9049 5884 (международен)

Факс: + 44 2890 728 945

електронна поща: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, приет за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 03/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.