Задължения за издръжка

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Република Полша компетентни съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са окръжните съдилища (sądy okręgowe) (съгласно член 11511, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) от 17 ноември 1964 г.).

В Република Полша компетентни да разглеждат жалбите по член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са апелативните съдилища (sądy apelacyjne) (член 394 и сл. във връзка с член 11511 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбата се подава до апелативния съд чрез окръжния съд, издал оспорваното решение (член 369 във връзка с член 397, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Полша процедурата за обжалване по член 33 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е касационното обжалване (skarga kasacyjna), уредено в членове 3981—39821 от Гражданския процесуален кодекс. Компетентният съд е Върховният съд (Sąd Najwyższy). Касационната жалба трябва да се подаде до Върховния съд чрез апелативния съд (sąd apelacyjny), постановил оспорваното решение (член 3985, параграф 1 във връзка с член 11511, параграф 3 от полския Гражданския процесуален кодекс).

Координати за връзка на Върховния съд:

Sąd Najwyższy (Върховен съд)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska/Полша

Тел.: +48 22 530 8246

Ел. поща: ppsek@sn.pl

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В Полша процедурата по член 19 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е производството за отмяна на съдебно решение във връзка със споразумение за издръжка, уредено в член 11442 от Гражданския процесуален кодекс. Молбата за започване на това производство се подава до съда, който е постановил оспорваното решение. Това означава, че в зависимост от това кой съд е постановил оспорваното решение за издръжка, компетентен по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 може да бъде:

а) районният съд (sąd rejonowy),

б) окръжният съд (sąd okręgowy) (ако този съд е постановил решението за издръжка в производство за законна раздяла, развод или унищожаване на брака).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Полша централният орган, определен въз основа на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009, е:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Министерството на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Дирекцията за международно сътрудничество и права на човека)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (Отдела за международно събиране на издръжка и трансгранични разследвания във връзка с родителска отговорност)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Тел./факс: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Ел. поща: alimenty@ms.gov.pl

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Окръжните съдилища (sądy okręgowe) са определени като централен орган за целите на предаване на молбите и предприемане на всички необходими мерки по отношение на тези молби.

Координатите за връзка на окръжните съдилища са изброени в Приложение 2 PDF (155 Kb) pl.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В Полша, съгласно член 843, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен, когато е в ход изпълнително производство; ако изпълнението все още не е започнало, компетентният орган е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен в съответствие с правилата за общата компетентност.

В Полша, съгласно член 758 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район действа съдебният изпълнител, извършващ изпълнението.

Координатите за връзка на съдилищата са изброени на https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Полша приема единствено полски език за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от Регламент (ЕО) № 4/2009.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на всички други съобщения езиците, които се приемат в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 от централните органи в Полша, са полски и английски език.

Последна актуализация: 01/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.