Задължения за издръжка

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Република Полша компетентни съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са окръжните съдилища (sądy okręgowe) (съгласно член 11511, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) от 17 ноември 1964 г.).

В Република Полша компетентни да разглеждат жалбите по член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са апелативните съдилища (sądy apelacyjne) (член 394 и сл. във връзка с член 11511 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбата се подава до апелативния съд чрез окръжния съд, издал оспорваното решение (член 369 във връзка с член 397, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Полша процедурата за обжалване по член 33 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е касационното обжалване (skarga kasacyjna), уредено в членове 3981—39821 от Гражданския процесуален кодекс. Компетентният съд е Върховният съд (Sąd Najwyższy). Касационната жалба трябва да се подаде до Върховния съд чрез апелативния съд (sąd apelacyjny), постановил оспорваното решение (член 3985, параграф 1 във връзка с член 11511, параграф 3 от полския Гражданския процесуален кодекс).

Координати за връзка на Върховния съд:

Sąd Najwyższy (Върховен съд)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska/Полша

Тел.: +48 22 530 8246

Ел. поща: ppsek@sn.pl

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Полша процедурата по член 19 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е производството за отмяна на съдебно решение във връзка със споразумение за издръжка, уредено в член 11442 от Гражданския процесуален кодекс. Молбата за започване на това производство се подава до съда, който е постановил оспорваното решение. Това означава, че в зависимост от това кой съд е постановил оспорваното решение за издръжка, компетентен по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 може да бъде:

а) районният съд (sąd rejonowy),

б) окръжният съд (sąd okręgowy) (ако този съд е постановил решението за издръжка в производство за законна раздяла, развод или унищожаване на брака).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Полша централният орган, определен въз основа на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009, е:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Министерството на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Дирекцията за международно сътрудничество и права на човека)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (Отдела за международно събиране на издръжка и трансгранични разследвания във връзка с родителска отговорност)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Тел./факс: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Ел. поща: alimenty@ms.gov.pl

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Окръжните съдилища (sądy okręgowe) са определени като централен орган за целите на предаване на молбите и предприемане на всички необходими мерки по отношение на тези молби.

Координатите за връзка на окръжните съдилища са изброени в Приложение 2 PDF (155 Kb) pl.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Полша, съгласно член 843, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен, когато е в ход изпълнително производство; ако изпълнението все още не е започнало, компетентният орган е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен в съответствие с правилата за общата компетентност.

В Полша, съгласно член 758 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район действа съдебният изпълнител, извършващ изпълнението.

Координатите за връзка на съдилищата са изброени на https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Полша приема единствено полски език за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от Регламент (ЕО) № 4/2009.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

За размяната на всички други съобщения езиците, които се приемат в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 от централните органи в Полша, са полски и английски език.

Последна актуализация: 12/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.