Задължения за издръжка

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

По отношение на член 27, параграф 1:

- дела за издръжка, свързани с деца (независимо дали те са ненавършили пълнолетие или не) или съпрузи, ще бъдат разглеждани от отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова. Ако не, делата се разглеждат от гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува, или от отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica);

- всички останали дела за издръжка, произтичащи от други родствени връзки, по кръвно родство или по сватовство, ще бъдат разглеждани от гражданското отделение на местния съд, ако има такова, или от отделението с обща компетентност на местния съд.

По отношение на член 32, параграф 2 Апелативният съд (Tribunal da Relação) е компетентният съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде оспорено само с подаването на касационна жалба до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

По отношение на член 19, параграф 1, буква а):

- процедурата за преразглеждане е извънредната процедура за преразглеждане, определена в член 696, буква д) от Гражданския процесуален кодекс.

По отношение на член 19, параграф 1, буква б):

- процедурата за преразглеждане е извънредната процедура за преразглеждане, определена в член 696, буква д) и член 140 от Гражданския процесуален кодекс.

Жалбата ще бъде разгледана от съда, който е постановил обжалваното решение (член 697, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган на Португалия за целите на този Регламент е следното държавно ведомство:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Тел.: +351 217906200; +351 217906223

Факс: +351 211 545 116

Ел. поща: correio.dsjcji@dgaj.mj.pt; correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка, свързани с деца, независимо дали те са ненавършили пълнолетие или не, компетентният съд е:

- отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни, ако съществува такова; ако не, делото ще се разглежда от отделението за принудително изпълнение (Juízo de Execução).

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка между съпрузи, компетентният съд е:

- отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни, ако съществува такова; ако не, делото ще се разглежда от отделението за принудително изпълнение.

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка, произтичащи от други родствени връзки, по кръвно родство или по сватовство, компетентният съд е:

- отделението за принудително изпълнение, ако съществува такова;

- ако не, делото ще се разглежда от гражданското отделение на централния съд (Juízo Central Cível) за искове на стойност, по-голяма от 50 000 EUR; или от

- отделението с обща компетентност или гражданското отделение на местния съд, ако съществува такова, за искове на стойност, по-малка от 50 000 EUR.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, е португалският.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, приети от централния орган за комуникация с други централни органи, посочени в член 59, са: португалски, английски и френски.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.