Задължения за издръжка

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост (exequatur) е трибуналът (tribunal) по обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или по мястото на изпълнение (член 95 и член 1103 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Решението по молба за декларация за изпълняемост може да бъде обжалвано. Компетентен да разглежда жалба срещу молба за декларация за изпълняемост е апелативният съд (член 96 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по жалба (apel), може да се оспорва чрез касационна жалба (recurs) (член 97, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Касационният контрол е от компетентността на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, post code 020934
Уебсайт: https://www.scj.ro/en.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане (procedura de reexaminare) за целите на член 19 протича както следва:

Компетентен е съдът, постановил решението, като това обикновено е първоинстанционният съд („Judecătoria“) или трибуналът („tribunal“).

Съгласно член 505, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс молбата за отмяна се подава чрез съда, чието решение се оспорва.

Съгласно член 510, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата за преразглеждане се подава до съда, постановил окончателното съдебно решение, във връзка с което е подадена молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Str. Apolodor 17, Bucharest Sector 5, post code 050741

Тел.: 0040372041077

Факс: 0040372041079, 0040372041218

Електронна поща: ddit@just.ro или dreptinternational@just.ro

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органите, компетентни за изпълнението, са:

1) Съдебният изпълнител (executorul judecătoresc) (член 652 от Гражданския процесуален кодекс) от района на апелативния съд, в който се намира местопребиваването или седалището на длъжника или в който се намира имуществото на длъжника.

2) Съдът по изпълнението, който е съдът от първа инстанция за района, в който се намира местопребиваването или седалището на длъжника (член 651 от Гражданския процесуален кодекс). Съдът по изпълнението се произнася по молби за декларация за изпълняемост, по жалби срещу изпълнението и по всякакви инцидентни искания, възникнали по време на изпълнението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Румънски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на съобщения с други централни органи в Европейския съюз Министерството на правосъдието приема, освен румънски език, използването на английски и френски език.

Последна актуализация: 02/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.