Задължения за издръжка

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост (exequatur) е трибуналът (tribunal) по обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или по мястото на изпълнение (член 95 и член 1103 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Решението по молба за декларация за изпълняемост може да бъде обжалвано. Компетентен да разглежда жалба срещу молба за декларация за изпълняемост е апелативният съд (член 96 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Решение, постановено по жалба (apel), може да се оспорва чрез касационна жалба (recurs) (член 97, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Касационният контрол е от компетентността на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, post code 020934
Уебсайт: https://www.scj.ro/en.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане (procedura de reexaminare) за целите на член 19 протича както следва:

Компетентен е съдът, постановил решението, като това обикновено е първоинстанционният съд („Judecătoria“) или трибуналът („tribunal“).

Съгласно член 505, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс молбата за отмяна се подава чрез съда, чието решение се оспорва.

Съгласно член 510, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата за преразглеждане се подава до съда, постановил окончателното съдебно решение, във връзка с което е подадена молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Str. Apolodor 17, Bucharest Sector 5, post code 050741

Тел.: 0040372041077

Факс: 0040372041079, 0040372041084

Електронна поща: ddit@just.ro или dreptinternational@just.ro

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органите, компетентни за изпълнението, са:

1) Съдебният изпълнител (executorul judecătoresc) (член 652 от Гражданския процесуален кодекс) от района на апелативния съд, в който се намира местопребиваването или седалището на длъжника или в който се намира имуществото на длъжника.

2) Съдът по изпълнението, който е съдът от първа инстанция за района, в който се намира местопребиваването или седалището на длъжника (член 651 от Гражданския процесуален кодекс). Съдът по изпълнението се произнася по молби за декларация за изпълняемост, по жалби срещу изпълнението и по всякакви инцидентни искания, възникнали по време на изпълнението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Румънски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на съобщения с други централни органи в Европейския съюз Министерството на правосъдието приема, освен румънски език, използването на английски и френски език.

Последна актуализация: 12/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.