В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Шотландия

Компетентният съд да разглежда декларации за изпълняемост е:

шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Компетентният съд да разглежда жалбите, е:

Шотландия

шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решение, постановено по жалба, се основава на:

жалба до Върховния съд по граждански дела.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се отнася до Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Шотландия

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

GW15 St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, приет за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 07/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.