В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Задължения за издръжка

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Шотландия

Компетентният съд да разглежда декларации за изпълняемост е:

шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Компетентният съд да разглежда жалбите, е:

Шотландия

шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решение, постановено по жалба, се основава на:

жалба до Върховния съд по граждански дела.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се отнася до Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Шотландия

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Шерифският съд, след като съответните документи бъдат препратени от шотландските министри на следния адрес:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

GW15 St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 2417 или +44 131 244 3570

Факс: +44 131 244 4848

Ел. поща: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, приет за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Последна актуализация: 07/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.