Задължения за издръжка

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

В Словашката република компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 са районните съдилища („okresný súd“). Съдилищата, компетентни да разглеждат жалби срещу решения по молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2, са окръжните съдилища („krajský súd“). Жалбата се подава чрез районния съд, чието решение се обжалва.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Словашката република процедурата за обжалване, упомената в член 33, е обжалването, наречено „dovolanie“, което е уредено в членове 419—457 от Процесуалния кодекс за гражданските спорове (Civilný sporový poriadok) (закон № 160/2015). Жалбата (dovolanie) се подава чрез съда, постановил първоинстанционното решение. Тя се разглежда от Върховния съд (najvyšší súd), който постановява решение по нея.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

За целите на член 19 от Регламента словашките съдилища са компетентни да преразглеждат решения в рамките на производство (obnova konania) по реда на членове 397—418 от Процесуалния кодекс за гражданските спорове (закон № 160/2015). Молбата за преразглеждане на делото се разглежда от съда, постановил решението на първа инстанция.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Централният орган по член 49, параграф 1 от регламента е:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Център за международна правна защита на децата и младежите)

Адрес:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Други координати за връзка:

Тел.: +421 220463208

Факс: +421 220463258

Електронна поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт: https://www.cipc.gov.sk

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се предоставя информация, тъй като функциите на централен орган в Словашката република се изпълняват единствено от Центъра за международна правна защита на децата и младежите.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

За целите на член 21 от регламента компетентни по въпросите на изпълнението са районните съдилища („okresný súd“), които действат като съдилища по изпълнението („exekučný súd“).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езиците, приети за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента, са словашки и чешки.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Приеманите от словашкия централен орган езици за комуникация с други централни органи съгласно член 59 са словашки, чешки, английски и немски.

Последна актуализация: 22/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.