Задължения за издръжка

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Всички окръжни съдилища (okrožna sodišča) са компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1.

Обжалването на решение по молба за декларация за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2 се подава до компетентния съд, издал декларацията за изпълняемост.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В съответствие с член 109 от Закона за международното частно право (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), решенията по производства за оспорване се обжалват пред Върховния съд (Vrhovno sodišče).

Върховен съд на Република Словения

Tavčarjev 9

1000 Ljubljana

Телефон: (01) 366 44 44

Факс: (01) 366 43 01

Ел. поща: urad.vsrs@sodisce.si

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В съответствие с Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku), производствата в Република Словения за целите на член 19 са съответно „Ново разглеждане на делото“ (Obnova postopka) (членове 394—401 от Гражданския процесуален закон) или „Искане за възстановяване на предишното положение“ (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (членове 116—120 от Гражданския процесуален закон).

По производството за преразглеждане и за целите на член 19 от Регламента компетентни са окръжните съдилища и, по-специално, съдът произнесъл се на първа инстанция.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Наименованието и координатите за връзка на словенския централен орган са:

Фонд на Република Словения за държавни стипендии, развитие, за хората с увреждания и за издръжка (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Телефон: +386 1 4720 990

Факс: +386 1 4345 899

Ел. поща: jpsklad@jps-rs.si

Уебсайт: http://www.jpi-sklad.si/

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Няма определени публични или други такива органи.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентни за изпълнението са районните съдилища (okrajna sodišča) (член 5 от Закона за изпълнение на съдебните решения по граждански дела и обезпечаване на вземанията (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Официалният език на съдилищата в Република Словения е словенският, с изключение на изброените по-долу съдилища, в които официални езици са словенският и един от езиците на етническите общности:

Окръжен съд на Копер

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

словенски и италиански език

Районен съд на Копер

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

словенски и италиански език

Районен съд на Пиран

Tartinijev trg 1

6330 Piran

словенски и италиански език

Районен съд на Лендава

Glavna ulica 9

9220 Lendava

словенски и унгарски език

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За комуникация с други централни органи освен официалните езици централният орган на Словения е одобрил използването и на английски език.

Последна актуализация: 14/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.