Задължения за издръжка

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни органи, съобразно обхвата на техните правомощия, са първоинстанционните съдилища и съдилищата, специализирани да разглеждат случаи на насилие, основано на пола (член 87 от Органическия закон за съдебната власт — LOPJ).

Жалби срещу решенията на първоинстанционните съдилища могат да бъдат подавани в съдилищата на провинциите (Audiencias Provinciales).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Извънредното обжалване на основание процесуално нарушение се извършва пред висшия съд във всяка автономна област (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma), а касационното обжалване — пред испанския Върховен съд (Tribunal Supremo); тези обжалвания се уреждат съответно от ГЛАВА ІV (Извънредно обжалване на основание процесуално нарушение — Del recurso extraordinario por infracción procesal) и ГЛАВА V (Касационно обжалване — Del recurso de casación) от ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане се провежда пред същите съдилища, издали решението — първоинстанционните съдилища. Процедурата за преразглеждане, установена в член 19 на Регламент (ЕО) № 4/2009, се извършва в съответствие с ГЛАВА ІІ „Молби за съдебно преразглеждане и отмяна на решения“ (“De los recursos de reposición y revision”) на ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерството на правосъдието.

Поддирекция „Международно съдебно сътрудничество“

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Teл. 00 34 91 3902295/94

Факс: 00 34 91 3904457

Ел. поща SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Първоинстанционните съдилища в столицата на провинцията, в която обичайно пребивава страната, срещу която се търси изпълнение, или на провинцията, където трябва да се изпълни решението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Приетите езици в съответствие с членове 20 и 40 са испански и португалски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, приети от централния орган в съответствие с член 59 са испански и английски.

Последна актуализация: 12/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.