Задължения за издръжка

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни органи, съобразно обхвата на техните правомощия, са първоинстанционните съдилища и съдилищата, специализирани да разглеждат случаи на насилие, основано на пола (член 87 от Органическия закон за съдебната власт — LOPJ).

Жалби срещу решенията на първоинстанционните съдилища могат да бъдат подавани в съдилищата на провинциите (Audiencias Provinciales).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Извънредното обжалване на основание процесуално нарушение се извършва пред висшия съд във всяка автономна област (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma), а касационното обжалване — пред испанския Върховен съд (Tribunal Supremo); тези обжалвания се уреждат съответно от ГЛАВА ІV (Извънредно обжалване на основание процесуално нарушение — Del recurso extraordinario por infracción procesal) и ГЛАВА V (Касационно обжалване — Del recurso de casación) от ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане се провежда пред същите съдилища, издали решението — първоинстанционните съдилища. Процедурата за преразглеждане, установена в член 19 на Регламент (ЕО) № 4/2009, се извършва в съответствие с ГЛАВА ІІ „Молби за съдебно преразглеждане и отмяна на решения“ (“De los recursos de reposición y revision”) на ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерството на правосъдието.

Поддирекция „Международно съдебно сътрудничество“

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Teл. 00 34 91 3902295/94

Факс: 00 34 91 3904457

Ел. поща SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Първоинстанционните съдилища в столицата на провинцията, в която обичайно пребивава страната, срещу която се търси изпълнение, или на провинцията, където трябва да се изпълни решението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Приетите езици в съответствие с членове 20 и 40 са испански и португалски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, приети от централния орган в съответствие с член 59 са испански и английски.

Последна актуализация: 22/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.