Задължения за издръжка

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост по член 27, параграф 1 и жалби срещу решения по такива молби по смисъла на член 32, параграф 2 може да бъде намерен на следния адрес:

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Обжалване пред Апелативния съд или пред Върховния съд. Жалбата се подава до съда, който е постановил решението. Изисква се разрешение за обжалване в Апелативния съд или Върховния съд.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Когато молбата за преразглеждане се отнася до решение на районен съд (tingsrätt) или на шведския Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten), се подава молба до Апелативния съд (hovrätt).

Молбата за преразглеждане се подава в писмена форма. Въззивникът посочва за кое решение се отнася молбата. В молбата се посочват и основанията за подаването ѝ, както и документалните и другите доказателства, които въззивникът желае да представи. Насрещната страна се уведомява за молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

Въпроси от общ характер и въпроси по политически решения

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

SE-103 51 Stockholm

Тел.: +46 (0) 8 786 90 00

Факс: +46 (0) 8 411 27 89

Електронна поща: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Молби и искания за помощ в определени случаи

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Тел.: +46 (0) 771 17 90 00

Факс: +46 (0) 10 11 20 411

Електронна поща: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Шведски Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten)

Пощенски адрес: Box 773, SE-801 29 Gävle

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: + 46 10 573 15 20

Ел. поща: kontakt@kronofogden.se

Шведски Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten)

Пощенски адрес: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: + 46 10 573 28 70

Ел. поща: kontakt@kronofogden.se

Шведски Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten)

Пощенски адрес: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: + 46 10 575 69 45

Ел. поща: kontakt@kronofogden.se

Шведски Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten)

Пощенски адрес: SE-901 73 Umeå

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: + 46 10 578 42 50

Ел. поща: kontakt@kronofogden.se

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Шведски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Шведски език.

Последна актуализация: 16/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.