Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Задължения за издръжка

  Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 4/2009

  Обща информация

  Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка цели осигуряването на бързо и ефективно събиране на вземането за издръжка.

  В него се съдържат девет стандартни формуляра, които улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

  Регламентът се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз.

  Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, посредством декларация (OВ L 149, 12.6.2009 г., стр. 80), основана на успоредно споразумение, сключено с Европейската общност.

  Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на Регламента за изпълнение от 10 ноември 2011 г. за въвеждане на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. (Уведомление от Дания, ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 1)

  Дания не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.

  От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава — членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче висящите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства.

  Европейският портал за електронно правосъдие ви предоставя информация относно прилагането на регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите. Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи Ръководство за ползване на приложенията към Регламента за издръжката, което е достъпно на 23 езика.

  Незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка

  С цел улесняване на прилагането в практиката на Регламента за издръжката и ефективното упражняване от страна на гражданите на техните права в целия ЕС, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка.

  Този незадължителен формуляр има за цел да улесни събирането на просрочените задължения за издръжка и е на разположение на 23 езика. Към него е приложено практическо ръководство за попълването му. Формулярът е на разположение в следните формати: PDF PDF (908 Kb) bg, и XLS Excel (144 Kb) bg.

  Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

  Връзки по темата

  Хагски протокол от 23 ноември 2007 г

  АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)

  Последна актуализация: 29/04/2023

  Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.