Vyživovací povinnosti

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy: místně příslušný okresní soud (podle čl. 27 odst. 2: soud, v jehož obvodu má povinný svůj obvyklý pobyt, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat).

Opravné prostředky: odvolání proti rozsudku (Berufung), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs) u vrchního zemského soudu (Landesgericht) prostřednictvím okresního soudu (Bezirksgericht), který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Rakousku: opravný prostředek Revisionsrekurs podle § 78 odst. 1, § 411 odst. 4 exekučního řádu ve spojení s § 528 občanského soudního řádu podat u soudu prvního stupně (okresní soud), který jej předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V případě řádného doručení podle rakouského práva: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání.

V případě chybného doručení podle rakouského práva: odvolání (Berufung) proti rozhodnutí (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

Jména a kontaktní údaje příslušných soudů: všechny opravné prostředky mají být podány u soudu prvního stupně, který o věci buď sám rozhodne (například v případě uvedení do původního stavu), nebo o rozhodnutí o této věci požádá soud vyššího stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

U všech záležitostí:

Bundesministerium für Justiz,

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organizační jednotka: Abteilung I 10

E-mailová adresa: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

O všech záležitostech týkajících se výkonu rozhoduje soud příslušný ve věcech výkonu podle oddílů 17–19 exekučního řádu, nebo v případě opravného prostředku soud odvolací.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Němčina, angličtina, francouzština.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.