Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vyživovací povinnosti

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy: místně příslušný okresní soud (podle čl. 27 odst. 2: soud, v jehož obvodu má povinný svůj obvyklý pobyt, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat).

Opravné prostředky: odvolání proti rozsudku (Berufung), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs) u vrchního zemského soudu (Landesgericht) prostřednictvím okresního soudu (Bezirksgericht), který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Rakousku: opravný prostředek Revisionsrekurs podle § 78 odst. 1, § 411 odst. 4 exekučního řádu ve spojení s § 528 občanského soudního řádu podat u soudu prvního stupně (okresní soud), který jej předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V případě řádného doručení podle rakouského práva: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání.

V případě chybného doručení podle rakouského práva: odvolání (Berufung) proti rozhodnutí (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

Jména a kontaktní údaje příslušných soudů: všechny opravné prostředky mají být podány u soudu prvního stupně, který o věci buď sám rozhodne (například v případě uvedení do původního stavu), nebo o rozhodnutí o této věci požádá soud vyššího stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

U všech záležitostí:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-mailová adresa: team.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

O všech záležitostech týkajících se výkonu rozhoduje soud příslušný ve věcech výkonu podle oddílů 17–19 exekučního řádu, nebo v případě opravného prostředku soud odvolací.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Němčina, angličtina, francouzština.

Poslední aktualizace: 25/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.