Vyživovací povinnosti

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným pro prohlášení vykonatelnosti je soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

Soudem, u něhož lze podat opravný prostředek, je, pokud jde o opravný prostředek odpůrce, soud pro rodinné záležitosti, a pokud jde o opravný prostředek navrhovatele, odvolací soud (cour d'appel).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Proti rozhodnutí o opravném prostředku lze podat kasační opravný prostředek.

Adresa kasačního soudu (Cour de cassation): Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé článek 1051 soudního řádu umožňuje podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé článek 1048 soudního řádu umožňuje podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku občanskoprávního řízení platí:

– s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních,

– aniž je dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu,

– aniž je dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Service public fédéral Justice (Federální veřejná služba Soudnictví)
Service de coopération internationale civile (Útvar pro mezinárodní spolupráci v občanských věcech)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgie
E-mail:
aliments@just.fgov.be (zpracování případu ve francouzštině)
alimentatie@just.fgov.be (zpracování případu v nizozemštině)
Telefon:
+32(0)25426785 (zpracování případu ve francouzštině)
+32(0)25426762 (zpracování případu v nizozemštině)

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným pro účely použití článku 21 nařízení (ES) č. 4/2009 je exekuční soudce místa exekuce. Podle článku 1395 belgického soudního řádu je exekuční soudce příslušný pro všechny návrhy, které souvisejí s předběžnými ochrannými opatřeními a způsoby výkonu rozhodnutí. Místní příslušnost je upravena v článku 633 uvedeného soudního řádu.

Belgický soudní řád dále stanoví obecnou příslušnost místně příslušného soudu prvního stupně (tribunal de première instance). Ustanovení čl. 569 bodu 5 belgického soudního řádu stanoví, že soud prvního stupně je oprávněn projednávat spory týkající se výkonu soudních rozsudků a rozhodnutí. Tomuto soudu kromě toho podle článku 566 belgického soudního řádu náleží plná jurisdikce.

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí vydaného soudem v rámci výše uvedeného nařízení jsou v podle článků 509 a násl. belgického soudního řádu soudní vykonavatelé (huissiers de justice).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Belgie v souladu se svými právními předpisy nepřipouští žádné jiné jazyky než úřední jazyk nebo některý z úředních jazyků místa výkonu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Vedle svých národních jazyků, tj. nizozemštiny, francouzštiny a němčiny, připouští belgický ústřední orgán jako jazyk pro komunikaci rovněž angličtinu.

Poslední aktualizace: 17/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.