Vyživovací povinnosti

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Žádost o prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí nebo jiné veřejné listiny členského státu EU, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007, se podává okresnímu soudu (okrazhen sad), který je příslušný podle místa trvalého nebo obvyklého bydliště dlužníka nebo místa výkonu rozhodnutí (čl. 627c odst. 1 občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek odvolacímu soudu v Sofii v souladu s postupem stanoveným v článku 32 nařízení (čl. 627c odst. 6 první pododstavec občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze dále napadnout u Nejvyššího kasačního soudu (čl. 627c odst. 6 druhý pododstavec občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Zúčastněné strany mohou požádat Nejvyšší kasační soud o zrušení rozhodnutí na základě čl. 19 odst. 1 nařízení (článek 627a občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je:

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodněprávní ochranu dítěte a mezinárodní adopce

Adresa: ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulharsko

Tel.: + 359 29237333

+ 359 29237469

+ 359 29237396

е-mail:  mpzdmo@justice.government.bg

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Rozhodnutí o odmítnutí nebo pozastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu článku 21 nařízení přijímá okresní soud (okrazhen sad) (čl. 627b odst. 2 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem, který se přijímá pro účely článků 20, 28 a 40 nařízení, je bulharština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem, který přijímá ústřední orgán pro komunikaci s jinými ústředními orgány uvedenými v článku 59, je bulharština.

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.