Vyživovací povinnosti

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Žádosti o prohlášení vykonatelnosti a opravné prostředky proti rozhodnutím soudů prvního stupně týkajícím se těchto žádostí se předkládají městským soudům (općinski sudovi).

Odvolání proti rozhodnutím o prohlášení vykonatelnosti se předkládají župnímu soudu (županijski sud) (soudu druhého stupně) prostřednictvím městského soudu, tj. soudu prvního stupně, který rozhodnutí vynesl.

Po pravomocném ukončení řízení týkajícího se žádosti o prohlášení vykonatelnosti městský soud (soud prvního stupně) potvrdí, že prohlášení vykonatelnosti je vykonatelné.

Příslušnými soudy jsou:

a) městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) a zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 67/18);

b) župní soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) a zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 67/18).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravných prostředcích podle článku 33 nařízení lze napadnout pouze návrhem na obnovu řízení předloženém příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu).

Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle občanského soudního řádu se přezkumné řízení za účelem článku 19 nařízení zahajuje předložením návrhu na obnovu řízení příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu). Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Podle článku 117 občanského soudního řádu může strana předložit návrh na navrácení v předešlý stav k soudu, u kterého měl být opomenutý úkon učiněn.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 4/2009 je ústředním orgánem Chorvatské republiky, pokud jde o vyživovací povinnosti:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: https://mrosp.gov.hr/

Telefon: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

e-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V Chorvatsku jsou pro výkon ve smyslu článku 21 nařízení příslušné městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/194) a zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 67/18).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pokud jde o dokumenty uvedené v článcích 20, 28 a 40 nařízení, Chorvatská republika přijímá jejich překlad do chorvatštiny v latince podle článku 6 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány uvedenými v článku 59 nařízení jsou:

a) u formulářů žádostí a oznámení chorvatština;

b) pro jiné druhy komunikace přijímá ústřední orgán na základě žádosti chorvatštinu nebo angličtinu.

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.