Vyživovací povinnosti

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrh na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení se podává u okresních soudů nebo soudních exekutorů.

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 nařízení se podává v souladu s § 201 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“), u okresního soudu, který o návrhu rozhodnul, resp. u okresního soudu, jehož místní příslušnost se určí v souladu s § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“).

Pokud byl návrh na prohlášení vykonatelnosti podán u soudního exekutora, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí exekutora krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky uvedenými v článku 33 nařízení jsou žaloba pro zmatečnost podle § 229 a násl. občanského soudního řádu, žaloba na obnovu řízení podle § 228 a násl. občanského soudního řádu a dovolání podle § 236 a násl. občanského soudního řádu a v některých případech rovněž podle § 30 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Dovolání však není přípustné proti rozhodnutím ve věci samé o vyživovací povinnosti.

Žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení projednává a rozhoduje o nich soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. V některých zvláštních případech je však projednává a rozhoduje o nich soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno (viz § 235a občanského soudního řádu). Dovolání projednává a rozhoduje o něm Nejvyšší soud – adresa: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Česká republika.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení podle čl. 19 nařízení je okresní soud, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Příslušný soud aplikuje přímo čl. 19 nařízení. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum, je možné podat odvolání.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Česká republika

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Subjektem veřejné správy podle čl.51 odst. 3 nařízení je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které v rozsahu své pravomoci na základě zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje právní pomoc podle čl. 51 odst.2 písm. a) nařízení.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Česká republika

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgány příslušné ve věcech výkonu pro účely čl. 21 nařízení jsou okresní soudy.
Jejich místní příslušnost se řídí § 84 až 86 občanského soudního řádu v případě, že je návrh na výkon rozhodnutí podán u okresního soudu, resp. podle § 45 exekučního řádu v případě, že je návrh na výkon rozhodnutí podán u soudního exekutora.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v čl. 20, 28 a 40 nařízení je vedle českého jazyka také slovenský jazyk.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Vedle českého jazyka jsou jazyky přijímané ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle čl. 59 nařízení anglický a slovenský jazyk.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.