Vyživovací povinnosti

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 je třeba podat úřadu pro rodinné právo (Familieretshuset).

Kontaktní údaje:

Statsforvaltningen (Státní správa)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

Email: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetové stránky: Familieretshuset.dk

Rozhodnutí přijatá úřadem pro rodinné právo lze do čtyř týdnů postoupit k přezkumu rodinnému soudu (familieret). Žádosti o soudní přezkum je nutno podat úřadu pro rodinné právo. V určitých případech může úřad pro rodinné právo rozhodnutí znovu přezkoumat i v případě, že některá ze stran požádala o jeho soudní přezkum.

Rodinný soud je součástí místního okresního soudu (byret). Viz http://www.domstol.dk

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Proti rozsudku vynesenému rodinným soudem v případě, že rozhodnutí úřadu pro rodinné právo bylo postoupeno rodinnému soudu za účelem přezkumu, lze podat opravný prostředek vrchnímu soudu (landsret) pouze se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet). Výbor pro schvalování opravných prostředků může podání opravného prostředku proti rozsudku povolit tehdy, pokud má dotyčná záležitost zásadní význam nebo pokud pro to existují jiné konkrétní důvody. Žádosti o povolení opravného prostředku je nutné výboru podat do čtyř týdnů ode dne vynesení rozsudku. Výbor však může výjimečně podání opravného prostředku povolit i tehdy, je-li žádost podána po uplynutí této lhůty, avšak do jednoho roku ode dne vynesení rozsudku. Totéž platí, rozhodne-li rodinný soud usnesením, přičemž v tomto případě činí lhůty pro podání žádosti dva týdny resp. šest měsíců.

Proti rozsudkům vyneseným ve druhém stupni vrchním soudem nelze opravný prostředek podat. Výbor pro schvalování opravných prostředků však může povolit, aby rozsudek přezkoumal ve třetím stupni Nejvyšší soud (Højesteret), pokud má dotyčná záležitost zásadní význam. Žádost o takovýto přezkum je nutno podat Výboru pro schvalování opravných prostředků do čtyř týdnů ode dne vynesení rozsudku. Výbor však může výjimečně podání opravného prostředku povolit i tehdy, je-li žádost podána po uplynutí této lhůty, avšak do jednoho roku ode dne vynesení rozsudku. Rozhodne-li vrchní soud usnesením, lze proti němu podat opravný prostředek Nejvyššímu soudu se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků. Takovéto povolení může být uděleno, týká-li se opravný prostředek záležitosti, která má zásadní význam. Žádosti o povolení opravného prostředku je nutné podat Výboru pro schvalování opravných prostředků do dvou týdnů ode dne vydání usnesení. Výbor pro schvalování opravných prostředků však může výjimečně podání opravného prostředku povolit i tehdy, je-li žádost podána po uplynutí této lhůty, avšak do šesti měsíců ode dne vydání usnesení.

Kontaktní údaje soudů (rodinných soudů (okresních soudů), vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků jsou k dispozici na adrese: http://www.domstol.dk.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Podle ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím ze dne 12. června 2009 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se na Dánsko nevztahuje kapitola VII nařízení o spolupráci mezi ústředními orgány.

V souladu s Úmluvou OSN ze dne 20. června 1956 o vymáhání výživného v cizině (dále jen Úmluva OSN) byla jako ústřední orgán zodpovědný za mezinárodní záležitosti týkající se výživného určena Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen).

Úřad pro vymáhání nedoplatků (dánská Agentura pro vymáhání pohledávek, Gældsstyrelsen) je však pověřen, aby jednal jako mediátor v případě návrhů na uznání a výkon rozhodnutí týkajících se (vymáhání) výživného v cizině podle úmluvy OSN.

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Úřad pro vymáhání nedoplatků (dánská Agentura pro vymáhání pohledávek) vymáhá pohledávku na základě rozhodnutí, které je třeba vykonat. Není-li pohledávka uhrazena, úřad pro vymáhání nedoplatků přikročí k výkonu rozhodnutí.

Pokud během vymáhání nebo výkonu rozhodnutí povinný pohledávku zpochybní, úřad pro vymáhání pohledávek předloží věc úřadu pro rodinné právo, který může rozhodnout o zamítnutí nebo pozastavení vymáhání nebo výkonu rozhodnutí.

Úřad pro vymáhání nedoplatků však může rozhodnout o existenci a výši pohledávky, pokud se sporná věc týká vyřízení pohledávky samotným úřadem. Může rovněž výkon rozhodnutí pozastavit.

Rozhodnutí přijatá úřadem pro rodinné právo lze ve lhůtě čtyř týdnů postoupit rodinnému soudu za účelem přezkumu. V určitých případech může úřad pro rodinné právo rozhodnutí znovu přezkoumat i v případě, že některá ze stran požádala o jeho soudní přezkum.

Stížnosti na rozhodnutí úřadu pro vymáhání nedoplatků ve věci vymáhání pohledávek atd., včetně rozhodnutí o existenci a výši pohledávky, pokud se sporná věc týká vyřízení pohledávky samotným úřadem, je možné předložit Národnímu daňovému soudu (Landsskatteretten).

Soud příslušný pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (fogedret) rozhoduje o námitkách proti zajištění, která provedl úřad pro vymáhání nedoplatků. Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu pro výkon rozhodnutí a drobné nároky lze podat vrchnímu soudu. Není-li hodnota pohledávky vyšší než 20 000 DKK, je podání opravného prostředku proti rozhodnutí soudu příslušného pro výkon rozhodnutí a drobné nároky možné pouze se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků. Proti rozhodnutím vydaným vrchním soudem v řízení o opravných prostředcích je možné se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků podat odvolání Nejvyššímu soudu.

Rozhodnutí přijatá Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti a Národním daňovým soudem mohou být přezkoumána soudy podle článku 63 ústavy. Má-li navrhovatel bydliště v Dánsku, je třeba žádost o přezkum tohoto rozhodnutí podat okresnímu soudu příslušnému podle bydliště navrhovatele v Dánsku. Pokud navrhovatel nemá bydliště v Dánsku, je třeba věc předložit okresnímu soudu v Kodani. Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu je možné podat příslušnému vrchnímu soudu; opravné prostředky proti rozhodnutím vrchního soudu je možné podat Nejvyššímu soudu, avšak pouze se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků. Po doručení návrhu některou ze stran může okresní soud danou věc předložit k přezkumu vrchnímu soudu, pokud má zásadní význam.


Kontaktní údaje

Úřad pro rodinné právo

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

Email: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetové stránky: http://www.familieretshuset.dk

Dánská Agentura pro vymáhání pohledávek

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Dánsko

Tel.: +45 70157304

Internetové stránky: http://www.gaeldst.dk

Národní daňový soud

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dánsko

Email: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Kontaktní údaje soudů (rodinných soudů (okresních soudů), vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků jsou k dispozici na adrese: http://www.domstol.dk

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Dánsko přijímá u dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 překlady do dánského, finského, islandského, norského a švédského jazyka.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 09/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.