V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Vyživovací povinnosti

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soud pro rodinné záležitosti při předání oddělením REMO na adrese:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel: 020 3681 2757 (pouze Spojené království)

+44 (0)20 3681 2757 (mimo Spojené království)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postup pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku:

Jediný další opravný prostředek omezený na právní otázky podaný k soudu vyššího stupně než soud, který rozhodl o prvním opravném prostředku.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Článek 19 se na Spojené království nevztahuje, jelikož není vázáno Haagským protokolem z roku 2007.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem bude lord kancléř (Lord Chancellor), jenž má celkovou politickou odpovědnost, administrativní činnosti ústředního orgánu však bude vykonávat:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel: 020 3681 2757 (pouze Spojené království)

+44 (0)20 3681 2757 (mimo Spojené království)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Soud pro rodinné záležitosti při předání oddělením REMO na adrese:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel: 020 3681 2757 (pouze Spojené království)

+44 (0)20 3681 2757 (mimo Spojené království)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je ve všech jurisdikcích Spojeného království angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem přijímaným pro komunikaci s jinými ústředními orgány je ve všech jurisdikcích Spojeného království angličtina.

Poslední aktualizace: 02/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.